Poslání SRVO

  1. Pořádání přednášek, konferencí, kurzů a jiných setkání za účelem šíření osvěty a aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení
  2. Účast na konferencích a přednáškách
  3. Publikační činnost o aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení, odborné časopisy)
  4. Poradenská činnost
  5. Spolupráce s orgány státní strávy, univerzitami, občanskými sdruženími i profesními organizacemi

Historie

Odkdy vlastně začít psát historii Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení?

Naše Společnost v dnešní podobě vznikla transformací, a je tedy přímým pokračovatelem, tématické skupiny č.12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí prezidenta CIE – ČSR Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Tematickou skupinu č.12 sestavoval Ing. Polan a prvním předsedou byl Ing. Běhal.

Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla společnost registrována na MV ČR podle § 10 Zákona č. 83/90 Sb O sdružování občanů. Vrcholným orgánem Společnosti jsou Valné hromady členů, na nichž probíhají volby volených orgánů, předsednictva, které si ze svého středu zvolí předsedu a revizní komise.

První ustavující valná hromada se uskutečnila v souvislosti se seminářem Veřejné osvětlení měst a obcí v Plzni 24.4.1991. Usnesení valné hromady, stanovy, přihlášky do nově vzniklé SRVO byly rozeslány všem dřívějším členům tématické skupiny č. 12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení.

První členská schůze takto vzniklé SRVO proběhla v Ostravě v návaznosti na konferenci Osvětlení z hlediska provozu a údržby 24.10.1991.

K 31.12.1991 měla Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 32 členů.

Na první Valné hromadě 24.4.1991 bylo zvoleno předsednictvo ve složení: předseda Ing. J. Kotek, místopředsedové Ing. B. Hollý, M. Tichý, tajemník Ing. S. Křivý, hospodář M. Benda a revizní komise ve složení J. Nikl, J. Jurkovič, S. Šimon.

Ke změně ve složení předsednictva dochází na jeho schůzi 16.6.1993. Ing. S. Křivý je uvolněn z funkce tajemníka, členem předsednictva zůstává a na post tajemníka je kooptován Ing. J. Horák, kterému je současně svěřena funkce hospodáře. Pánové M. Benda, Ing. S. Křivý a nově kooptovaný člen M. Lang jsou členy předsednictva. Zde je také ustavena redakční rada Zpravodaje, který dosud vydávalo předsednictvo. Šéfredaktorem se stává Ing. F. Luxa, členové redakční rady Ing. J. Kotek, Ing. J. Horák, M. Benda, M. Tichý. Jako lektor pracoval od roku 1995 v redakci Ing. J. Polan.

Setkávání členů SRVO se pod názvem Valná hromada v těchto letech odehrávalo zpravidla v rámci jiné odborně zaměřené akce.

První samostatná Valná hromada SRVO se konala 13.4.1994 v Senohrabech. Ve volbách zde byli do předsednictva zvoleni: předseda Ing. J. Kotek, místopředseda M. Benda, tajemník a hospodář Ing. J. Horák, členové předsednictva pánové Ing. B. Hollý, M. Tichý, J. Voráček, M. Lang, V. Mucha. Členy revizní komise se stali: Ing. T. Nosek, Ing. V. Bursíková, J. Nikl.

Od této Valné hromady se konala pravidelná Setkání SRVO vždy na jaře a na podzim. Pro tato setkání se vžil téměř familiérní název Setkání přátel veřejného osvětlení. Vždyť i toto označení naznačuje atmosféru při setkání panující.

Další Valná hromada, na níž vzešlo z voleb nové předsednictvo, se konala v Českém Těšíně 18.1.1997. Zde zvolené předsednictvo má toto složení: předseda Ing. J. Kotek, tajemník a hospodář Ing. J. Horák, místopředsedové pánové M. Tichý, M. Benda, členové předsednictva pánové V. Mucha, M. Lang, J. Voráček. Revizní komise bude ve složení Ing. T. Nosek, Ing. V. Bursíková, J. Nikl.

15.4.1999 na schůzi předsednictva SRVO dochází ke změně: M. Lang se vzdává funkce v předsednictvu a je vytvořena nová funkce výkonného místopředsedy, kterou zastává J. Voráček.

Tento výčet funkcionářů a činovníků Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení od jejích počátků do současné doby nechce být pouhou faktografií, ale připomenutím si všech, kteří se podíleli v rámci svých sil a možností na tom, že Společnost pracovala, stala se širokou platformou pro výměnu názorů, navázání kontaktů a možná přinesla některým z nás nové podněty a impulsy pro jejich práci.

Všem, kdo pro Společnost v předsednictvu pracovali za celou dobu její existence, patří poděkování.

Členská základna čítala zpočátku cca 30 členů, a to vesměs z řad provozovatelů, správců a projektantů veřejného osvětlení. Postupem času se členská základna rozrostla na cca 100 členů, přibyli zástupci dodavatelských firem. Členové se dále dělí na členy s plným členstvím, což jsou zástupci jednotlivých firem, kteří platí plný členský příspěvek a mají plné výhody členství, a osoby s omezeným členstvím, kteří platí snížený členský příspěvek. Zde jsou to osoby nad rámec zástupců firem nebo přátelé veřejného osvětlení.

Čestnými členy společnosti byli pánové Ing. J. Polan a R. Modlinger, později byli doplněni o prof. Habela, prof. Sokanského, doc. Plcha, doc. Lindu, doc. Smolu, a doc. Šefčíkovou.