Normy pro veřejné osvětlení jsou pro průjezdní úseky dálnic a silnic ZÁVAZNÉ

Dne 3.6.2015 se předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála zúčastnil jednání na téma „Závaznost norem pro veřejné osvětlení“. Jednání se uskutečnilo na půdě Ministerstva dopravy a kromě zástupců Ministerstva dopravy se tohoto jednání zúčastnili také zástupci ředitelství Služby dopravní police (pplk. JUDr. Sabina Burdová), Svazu měst a obcí (Ing. Dan Jiránek). Omluveni byli zástupci Společnosti pro rozvoj silniční dopravy (Pavel Braha) a Ministerstva pro místní rozvoj (Ing. Marcela Pavlová).

Ing. Jiří Skála na základě předchozích jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj seznámil přítomné se stávajícími legislativními ustanoveními ve vztahu k závaznosti norem veřejného osvětlení.

Kvalita staveb – a tedy i veřejného osvětlení – je zakotvena ve stavebním zákoně 183/2006 Sb. V souladu s ustanovením §169 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. jsou právnické osoby, fyzické osoby i příslušné orgány veřejné správy povinny respektovat obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Ke stanovení technických požadavků pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací je podle stavebního zákona zmocněno ministerstvo dopravy (§194 písm. c) zákona 183/2006 Sb.).
Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. vymezuje veřejné osvětlení obecně jako příslušenství pozemní komunikace, a to konkrétně dálnice, silnice a místní komunikace. Toto ustanovení však neplatí v zastavěném či zastavitelném území obce – vlastníkem veřejného osvětlení není tedy stát či kraj, jak je tomu u dálnic a silnic, ale obec.
Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, č.104/1997 Sb., stanovuje obecné požadavky na výstavbu přesně tak, jak ukládá Ministerstvu dopravy stavební zákon č.183/2006 Sb. Podle ustanovení §25 se dálnice a silnice vždy osvětlují v zastavěném území obcí. Mimo toto území se osvětlují jen zvlášť určené úseky, jako např. na hraničních přechodech, v tunelech a na jejich přilehlých úsecích, výjimečně na křižovatkách, za podmínek obsažených v závazných ČSN 73 6102 a ČSN 73 7507. Osvětlení lze zřídit i v oblastech, kde to zdůvodňuje intenzita dopravy, případně četnost chodců a cyklistů. Podrobnosti obsahují doporučené české technické normy uvedené v příloze č. 1 pod č. 33, 34, 35, 49 a 51.
Příloha č.1 obsahuje pod uvedenými body tyto normy:

  • 33. ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení.
  • 34. ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací.
  • 35. ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic.
  • 49. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
  • 51. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

(pozn.: původní normy uvedenými pod body 33. až 35 byly nahrazeny normami řady ČSN EN 13 201)

Dále seznámil Ing. Jiří Skála přítomné, že současný stav v rámci rekonstrukcí veřejného osvětlení však jednoznačně nasvědčuje (a to zejména v menších obcích) neznalosti zákona a tím narušování bezpečného dopravního prostoru v noční obci. Důvodem této skutečnosti jsou jednoznačně úspory, které se hledají i na úkor bezpečnosti občanů.

Přítomní se shodli na následujícím závěru:

Projednat s MMR možnost osvěty této problematiky
V případě neúčinnosti opatření dle bodu a) připravit medializaci tohoto tématu