Kvalita osvětlení projednávaná na půdě MMR

Dne 6. 1. 2016 se uskutečnilo na půdě ministerstva pro místní rozvoj další jednání. Tématem jednání bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z nedodržování závazných norem i důsledků, které toto nedodržování norem s sebou přináší. Tohoto jednání se zúčastnili předseda SRVO, Ing. Jiří Skála, za ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Marcela Pavlová a Mgr. Martin Janda a za ředitelství služby dopravní policie pplk. JUDr. Sabina Burdová. V průběhu jednání byla doslova provětrána zákonná ustanovení vedoucí k sezávaznění norem i skutečnosti, které vedou k devastaci osvětlení průjezdních úseků silnic. Dále byla slovy předsedy SRVO prezentovaná skutečnost, že za kvalitu osvětlení průjezdního úseku silnic není nikdo zodpovědný a dotace do chodníků tudíž jsou nepřímým zdrojem řízené devastace kvalitního osvětlování (samozřejmě kromě výměny svítidel). Tato skutečnost všechny přítomné nemile překvapila. Následně prezentované informace získané z jednání se zástupci obcí, kterým je bližší úspora financí před ohrožením lidského života, braly dech. Proto se diskuse zaměřila na dvě oblasti a to stávající osvětlení a nové stavby.

Velmi přínosná a do jisté míry jednoduchá byla diskuse o nových stavbách. Pro tyto stavby bylo ze strany dopravní policie prezentováno vstřícné gesto vedoucí ke zkvalitnění osvětlení pozemních komunikací. Tímto gestem je využití nově nabytých zákonných pravomocí vedoucí k definování požadavku jako dotčeného orgánu stavebního řízení, konkrétně k předložení protokolu o splnění norem pro osvětlování průjezdních úseků silnic před uvedením stavby do užívání.

Abychom předešli do budoucna dalšímu vědomému či nevědomému páchání devastace kvalitního osvětlení průjezdních úseků silnic, podpořili zástupci MMR přípravu školení obecních stavebních úřadů. S ohledem na skutečnost, že k osvětlování průjezdních úseků silnic se vyjadřují i speciální silniční úřady, doporučili zástupci MMR dojednat i toto školení s ministerstvem dopravy pod které speciální silniční úřady spadají.

V závěru jednání všichni podpořili nutnost dořešení zodpovědnosti za kvalitu osvětlení na průjezdních úsecích silnic. Případnou podporu v dořešení zodpovědnosti nyní očekáváme z odpovědi ministerstva dopravy na zaslaný dopis vyzývající k řešení otázky kvality osvětlení na průjezdních úsecích silnic. Podle odpovědi budou navrženy další kroky směřující k finálnímu řešení.