51. Kongres SRVO

Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé veřejného osvětlení,

 

další z pravidelných akcí pořádaných Společností pro rozvoj veřejného osvětlení se uskutečnila ve dnech 27. a 28. 4 2017 ve Sport V hotelu v Hrotovivích.

Ve čtvrtečním  dopoledním programu 27.4.2017 odezněly odborné referáty a probíhal program kongresu, odpoledně bylo věnováno pravidelné Členské schůzi, která je pořádána ve čtyřletém cyklu a na níž probíhá volba předsednictva SRVO.

Na prezenční listinu kongresu se podepsalo 138 osob, členů SRVO a hostů z místních samospráv a osob zajímajících se o problematiku veřejného osvětlení. Dopolední blok moderoval Ing. Jiří Vyvijal. Program dopolední kongresové části otevřel úvodním slovem generální sponzor a dále pokračoval prezentací partnerů kongresu.

Odbornou část zahájil referát Prof. Karla Sokanského, VŠB TU Ostrava Srovnání rozdílů původních a nových norem na veřejné osvětlení. Jak již z názvu vyplývá, autor se zaměřil na novinky v normách a vyzvedl zejména nové úkoly, které  vyplývají z nových norem pro odborníky v oboru veřejné osvětlení. Dalším referátem byl příspěvek Ing. Jiřího Skály, SRVO: Dotace pro Strategické dokumenty, což je téma, které je pro mnohé velice poutavé. V dalším referátu se zabýval Ing. Tomáš Sousedík Certifikovým měřením osvětlenosti pozemních komunikací. V závěrečném příspěvku Ing. František Luxa pohovořil o vztahu SRVO, CIE a CNK CIE a objasnil poslání, organizaci a vztah  těchto sdružení a upozornil na materiály CIE, zpracované s českými anotacemi Ing. Dvořáčkem, které jsou k dispozici na www.srvo.cz.

Po polední přestávce, kterou mohli účastníci využít k prohlídce doprovodné výstavy komponent pro veřejné osvětlení, byla zahájena členská schůze členů SRVO, která se řídí Stanovami SRVO a Jednacím řádem. Po zahájení p. Karlem Müllerem, který požádal o řízení Členské schůze a voleb Ing. Luxu, byly zvoleny mandátová, volební a návrhová komise. Podle vyjádření návrhové komise byla Členská schůze usnášeníschopná, k 27. 4. 2017 byl počet členů SRVO 107 a bylo vydáno 68 mandátních lístků, tedy počet přesahující požadovaných 30% členů.

Členskou schůzí byl schválen návrh programu. Zprávu o činnosti SRVO od minulé valné hromady (v roce 2013 název ještě podle starých stanov) přednesl místopředseda p. Karel Müller.  Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka Ing. Věra Bursíková a Zprávu revizní komise Ing. Petr Holec.

Dále Členská schůze schválila změnu Stanov SRVO v části 1, § 1, čl. 2  Sídlo Spolku na „Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení z.s., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8- Karlín“ (což je sídlo P.O. boxu) namísto původního sídla „156 00 Praha 5, Pod Vysílačkou 1387“.

V diskuzi a návrhu členů k činnosti vystoupil se svým příspěvkem Ing. Vítězslav Chmelík, Eltodo v němž se zabýval důvody ukončení činnosti Ing. Jiřího Skály ve firmě Eltodo. Na to reagoval Ing. Skála a objasnil své postoje k dané kauze.

Dalším bodem Členské schůze byly volby nového předsednictva. Držitelé mandátních lístků obdrželi hlasovací lístky se jmény kandidátů navržených před konáním schůze plenem a účastníci členské schůze mohli ještě doplnit své návrhy na kandidáty. Potom každý kandidát měl možnost prezentovat své představy o práci na  dané funkci.

Volba předsedy proběhla již v prvním kole, protože po odstoupení Ing. Vítězslava Chmelílka a Ing. Františka Luxy zůstali na kandidátce pouze jména p. Karla Müllera a Ing. Jiřího Skály.  Volební komise vyhlásila v prvním kole zvoleným předsedou Ing. Jiřího Skálu.

Volby místopředsedy měly podobný scénář: odstoupil Ing. Vítězslav Chmelík a kandidáty byli p. Karel Müller a p. Michal Polanecký. V prvním kole byl místopředsedou SRVO zvolen p. Karel Müller.

Na kandidátce členů předsednictva vstoupilo do voleb 11 kandidátů, z nichž 5 s největším ziskem hlasů byli zvoleni. Jsou to: Ing. Věra Bursíková, p. Michal Polanecký, Ing. František Luxa, Ing. Jan Novotný, Ing. Roman Závodský.

Členská schůze na závěr svého jednání přijala usnesení.

Ve večerní neformální části měli účastníci možnost k neformálním diskuzím, navázání nových a utužení stávajících kontaktů při číši vína, případně předvést taneční kreace na parketě. Nově zvolené předsednictvo se ve večerních hodinách sešlo na prvním, víceméně neformálním, jednání.

Na páteční dopoledne dne 28. 4. 2017 připravili organizátoři exkursi vodní elekrárny Dalešice, které se zúčastnilo přibližně 20 účastníků. Paní průvodkyně z informačního centra elektrárny nás seznámila s pár údaji:

Byla zprovozněna před 40 lety, postavena byla kvůli nedaleké jaderné elektrárně Dukovany. Elektrárna má výkon 4 x 120 MW. Je to druhá největší přečerpávací vodní elektrárna, která leží na řece Jihlavě. Elektrárna je umístěna u paty sypané hráze, která je druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě, je vysoká 100 m, dlouhá 350 m a 8 m široká. Nad hrází je nádrž dlouhá 22 km a pod hrází 8 km.

Nejdříve nás průvodkyně zavedla do místnosti, kde nám promítla film, jak bylo vodní dílo stavěno (zajímavé je složení sypané hráze za použití jílového jádra, protože nešlo použít beton vzhledem k podloží) a z čeho se skládá celá elektrárna. Exkurze pokračovala prohlídkou vlastního objektu elektrárny. Sešli jsme až do štoly k patě hráze, kde jsou umístěna čerpadla, která brání průsakům vody, dále jsme šli do strojovny, kde jsou umístěny 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m. Pro výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém provozu, jsou použity synchronní generátory s napětím 13,8 kV a obousměrným točením. Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kV slouží blokové transformátory.

Infocentrum v elektrárně je otevřeno celý rok a v průběhu prázdnin si mohou návštěvníci včetně dětí od 10 let prohlédnout celou elektrárnu. Exkurze byla velice poutavá, pro všechny zájemce o podobný typ techniky lze vřele doporučit.