Jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj

28.08.2014 11:50

Dne 26.8.2014 se uskutečnilo jednání členů pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ s ředitelem odboru řízení operačních programů Ing. Davidem Sventkem MBA. Cílem jednání byla žádost o podporu ve věci udržení rovnováhy kvality veřejného osvětlení a bezpečností dopravy. Oproti záměrům podpořit pouze energetické úspory el.energie s jejich environmentálním dopadem, které dosahují při 40% úspoře výše 800 mil. Kč/rok, byl kladen důraz především na zachování rovnováhy kvality  VO a bezpečností dopravy a přispět tak v nočních hodinách k naplnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

 

Na toto téma byly prezentovány výsledky 3 analýz vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost, které byly zpracovány ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (BESIP) a ředitelstvím Služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky. Výsledky těchto analýz prokázaly, že, pokud je veřejné osvětlení provedeno v souladu s příslušnými normami a technickými předpisy, je jeho vliv na dopravní nehodovost jednoznačně pozitivní.

 

V rámci jednání se diskutovalo o odpovědi pana RNDr. Aloise Kopeckého, vedoucího oddělení podpory OP o zamítnutí žádosti o zpětné zařazení specifického cíle zaměřeného na energetické úspory v oblasti  VO a to v rámci Investiční priority 4c, která je (bohužel) logická a pochopitelná.

 

Jelikož jsou při hledání úspor ve  VO v některých případech realizována taková úsporná opatření, která, nejenže nerespektují doporučené normy VO, ale podstatnou měrou zvyšují dopravní nehodovost na komunikacích, budou jednání na toto téma pokračovat.