Ve veřejném osvětlení je třeba udržet rovnováhu mezi úsporami a bezpečností

21.10.2013 20:13

Snížení úrovně osvětlení má přímé dopady na míru nehodovosti a kriminality.

Praha, 21. října 2013; Úsilí hledat úspory ve veřejném osvětlení je pochopitelné a chvályhodné, v zájmu finančních úspor však nesmí být ohrožena funkce veřejného osvětlení, především zajištění bezpečnosti dopravy a chodců. Shodli se na tom členové pracovní skupiny sestávající ze zástupců Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, České společnosti pro osvětlování, ministerstva vnitra, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky a ČVUT.  

Pracovní skupina realizovala praktické měření na konkrétní lokalitě, kde byla v nedávné době klasická výbojková svítidla nahrazena svítidly využívajícími LED s cílem uspořit náklady za elektrickou energii. Taková výměna někdy může způsobit pokles osvětlení pod stanovenou normu. Při měření, které dokáže simulovat vidění lidského oka, bylo na měřené lokalitě zjištěno, že řidič není za stávajícího osvětlení schopen včas rozpoznat překážku ve vozovce, například chodce.

Když jsme se závěry tohoto měření zabývali, shodli jsme se, že ve veřejném osvětlení je potřeba usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečnosti chodců,“ říká vedoucí pracovní skupiny Ing. Jiří Skála, místopředseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení.

Z měření provedeného na komunikaci v Jirkově vyplývá, že stávající veřejné osvětlení v měřené lokalitě je z hlediska světelně technického nebezpečné pro všechny zúčastněné. „Dle provedené jasové analýzy vozovky nejsou splněny základní hodnoty osvětlenosti, jelikož jasy komunikace nedosahují ani poloviny hodnot, které připouští norma,“ vysvětluje Jiří Tesař z České společnosti pro osvětlování, která zpracovala zprávu z měření v Jirkově.

 

Na potřebu najít rovnováhu mezi požadavky norem a skutečnou potřebu osvětlení upozorňuje Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., profesor katedry elektroenergetiky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze: „Norma je určitým kompromisem mezi potřebami a faktickými, zejména finančními možnostmi vlastníků veřejného osvětlení. Pokud by finance nebyly limitující, potřebovali bychom svítit zhruba dvojnásobně více, než stanovuje platná norma.“ Problém přitom je, že norma není závazná, a tak velice často není dodržována.

 

Na rizika spojená s nízkou hladinou veřejného osvětlení upozorňují i policejní statistiky. Zatím se daří postupně snižovat nehodovost i další parametry, jako je například počet úmrtí při dopravních nehodách. Ze statistik je přitom patrné, že: “Přestože následky dopravních nehod mají v posledních letech klesající trend, neznamená to, že bychom se měli přestat snažit zlepšovat bezpečnost dopravního prostoru. Veřejné osvětlení je jedna ze součástí, která tento prostor pomáhá činit bezpečnějším. Statistika dopravních nehod za rok 2012 např. ukazuje, že  k 61% dopravních nehod, při kterých byli usmrceni chodci, došlo v noci. V roce 2012 také oproti roku 2011 přibylo usmrcených u dopravních nehod, ke kterým došlo v noční době, a to o 23 osob.  Proto je nutné této problematice věnovat pozornost i nadále a hledat rovnováhu mezi bezpečností a úsporami“ říká kpt. Mgr. Sabina BurdováŘeditelství služby dopravní policie policejního prezidia Policie ČR.

 

 „Veřejné osvětlení má ale také velký vliv na páchání trestných činů a přestupků v konkrétní lokalitě a obavy občanů o své bezpečí. Jednoznačně snižuje míru kriminality a naopak zvyšuje subjektivní pocit bezpečí občanů. Důležité je toto taká zapracovávat do schvalovaných či připravovaných generelů měst a obcí, např. při územním plánování. Nezanedbatelný je též vliv osvětlení při aplikaci Norem prevence kriminality při výstavbě budov,“ vysvětluje JUDr. Tomáš KoníčekOdboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

 

Zástupce odboru elektroenergetiky Mgr. Milan Kyselák z Ministerstva průmyslu a obchodu, jež jako resort zastřešuje energetickou účinnost v ČR, potvrzuje, že: „Při administraci Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE – Program EFEKT je nejdůležitějším kritériem úspora energie resp. provozních nákladů, avšak vzhledem k současné situaci zohlední MPO v budoucnu potřebu dodržovat také technické parametry bezpečnosti. Současně také musím dodat, že v rámci tohoto programu poskytlo MPO dotaci pro Českou společnost pro osvětlování, aby vytvořilo odborné studie, které tuto problematiku rozpracovávají. Vnímáme, že největší problém není při poskytování dotací, kde lze normu sezávaznit podmínkami dotace, ale při rekonstrukcích veřejného osvětlení, které si obce provádějí sami, a nemají k dispozici kvalitní technický dozor“.

 

Pracovní skupina hodlá ve svých aktivitách pokračovat, její členové se znovu sejdou na 44. semináři Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, který se koná 7. listopadu ve Zvíkovském Podhradí. Náplní bude diskuse nad zjištěnými závěry a vytyčení cesty, jakým způsobem je možné usilovat o zachování rovnováhy mezi intenzitou veřejného osvětlení, bezpečností dopravy a pocitem bezpečnosti chodců.