Ukončení II. etapy pilotního projektu na Praze 2

09.06.2015 10:33

Dne 14. 3. 2015 uplynuly přesně 3 roky od slavnostního zahájení 2. etapy pilotního projektu LED na Praze 2 na Karlově náměstí a okolí. Druhá etapa pilotního projektu tak byla formálně ukončena.

Cílem druhé etapy bylo především ukázat výhodnost LED svítidel pro veřejné osvětlení z hlediska snížení provozních nákladů při současném dodržení požadavků platných norem a to i v lokalitách, kde došlo v uplynulých letech k výměně starých svítidel za nová, velmi kvalitní svítidla. Zároveň bylo dohodnuto průběžné sledování technického stavu jednotlivých svítidel. Energetická výhodnost LED svítidel oproti původním osvětlovacím soustavám osazených vysokotlakými sodíkovými výbojkami byla potvrzena již při návrhu pilotního projektu. Zajímavostí je, že značných procentuálních úspor elektrické energie se v oblasti Karlova náměstí a okolí dosáhlo jak u soustav s vysokým příkonem původního světelného zdroje, tak i u těch s příkonem nízkým. Důvodem je značný rozptyl příkonů LED svítidel oproti typizovaným příkonovým řadám sodíkových výbojek. S pomocí vhodně zvolených LED svítidel tak lze mnohem přesněji optimalizovat světelně technický návrh osvětlovací soustavy. Svoji roli hrají také kvalitnější optické systémy těchto svítidel, které vyzářené světlo směřují tam, kde je zapotřebí.

Pro světelně technické návrhy osvětlovacích soustav byly využity teploty chromatičnosti v rozmezí teplá bílá až neutrální bílá, které se při subjektivním hodnocení ukazují jako ideální (v porovnání se studenou bílou).

Během 3 let trvání pilotního projektu bylo provedeno celkem 6 měření a to vždy po půl roce přičemž první měření bylo provedeno záhy po instalaci svítidel. Sledovanou veličinou byla osvětlenost komunikace či lépe její případné změny. Průměrná osvětlenost (na všech sledovaných komunikacích) byla po více než 10 tisících hodinách svícení o 9,8 % nižší než po instalaci svítidel, přičemž rozšířená nejistota měření byla nižší než 14 %. Měření ve všech šesti případech zajišťovali odborníci z Katedry elektroenergetiky ČVUT FEL. Měřením poklesu osvětlenosti na sledovaných komunikacích měl být demonstrován pokles světelného toku LED svítidel v čase. Vzhledem k nejistotě měření a faktu, že na hodnotu měřené osvětlenosti mají vliv i další faktory jako je znečištění svítidel a podobně, lze prohlásit, že samotný pokles světelného toku LED je za dobu 3 let zanedbatelný.

Další zajímavou závislostí sledovanou během pilotního projektu je počet dočasných a trvalých závad na svítidlech (trvalou závadu svítidla je na rozdíl od závady dočasné zapotřebí řešit výměnou svítidla či jeho součásti, nejčastěji předřadného obvodu). Oproti první etapě pilotního projektu byly během druhé etapy zaznamenány pouze 4 dočasné závady (38 během první etapy), které byly obratem odstraněny. Zároveň bylo zapotřebí v celkem 37 případech zcela vyměnit LED svítidlo (29 výměn v první etapě pilotního projektu) z toho se však 31 případů týkalo 1 výrobce, což statistiku značně zkresluje. Ve všech zaznamenaných případech se jednalo o závadu předřadného obvodu.

Řešením otázky jaké LED svítidlo pro veřejné osvětlení vybrat je tak pečlivá volba dodavatele LED svítidel a vzájemně vhodně nastavená smlouva o garanci a servisu svítidel. Délka garance při tom může být různá pro celé svítidlo a pro jeho elektrickou či optickou část. V případě dodržení výše uvedených podmínek lze výměnu původní zastaralé osvětlovací soustavy za soustavu využívající LED považovat za ekonomicky výhodnou a prostou rizikových faktorů. 

Novinky

DOTACE pro veřejné osvětlení

20.03.2017 15:13
Dne 15. 3. 2017 byla zveřejněna výzva 058 v rámci OPZ, která je určena mimo jiné i pro zpracování Koncepce veřejného osvětlení s výší dotace 95%. Koncepce veřejného osvětlení je soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení pro...

Zachraňme lidské životy - rozsviťme obce!

09.01.2016 20:12
Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Ministerstvem dopravy ČR, oddělením BESIP prověřuje nehodová místa s největšími následky dopravních nehod v noční obci. V prvním pololetí 2015 prověřila...

Kvalita osvětlení projednávaná na půdě MMR

06.01.2016 19:34
Dne 6. 1. 2016 se uskutečnilo na půdě ministerstva pro místní rozvoj další jednání. Tématem jednání bylo zhodnocení dosavadních zkušeností z nedodržování závazných norem i důsledků, které toto nedodržování norem s sebou přináší. Tohoto jednání se zúčastnili předseda SRVO, Ing. Jiří Skála,...

Vliv kvality bezpečnosti v Událostech na ČT1

26.12.2015 07:21
T éma vlivu kvality osvětlení na dopravní nehodovost oslovilo i reportéry ČT1. Předseda SRVO a předseda pracovní skupiny „Osvětlení, bezpečnost, kriminalita“ Ing. Jiří Skála byl osloven redaktorem ČT1, aby zprostředkoval názor na současný stav kvality osvětlení v ČR. Pro reportáž byla...

Setkání se stavebními úřady Královéhradeckého kraje

17.12.2015 22:30
Dne 17. 12. 2015 pořádal Královéhradecký kraj jednodenní Odborný seminář pracovníků stavebních úřadů. Základním tématem byl přenesený výkon statní správy na úseku územního řízení a stavebního řádu. Do připravovaného programu byl pozván i Ing. Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného...

Školení pro projektanty ČKAIT

27.10.2015 11:29
Spolupráce mezi ČKAIT a ředitelstvím služby dopravní policie přinesla i v roce 2015 možnost zúčastnit se aktivně školení projektantů ČKAIT. Školení zaštítily kromě ředitelství služby dopravní policie i Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení a Česká společnost pro osvětlování. Seminář se...

Jednání se Svazem měst a obcí ČR

19.10.2015 18:28
V ranních hodinách dne 19.10.2015 se uskutečnilo trojstranné jednání na půdě Svazu měst a obcí ČR. Jednání se zúčastnil Ing. Jiří  Skála, předseda SRVO, pplk. JUDr. Sabina Burdová, vrchní rada služby dopravní policie a dále zástupci Svazu měst a obcí ČR - Ing. Bc. Tomčalová Barbora, Ing....

Ocenění na Silniční konferenci 2015 v Plzni

25.09.2015 06:42
Organizátoři Silniční konference 2015, která se koná v Plzni ve dnech 21. a 22.10.2015 v prostorách Congress Center Parkhotelu Plzeň, vyšli vstříc žádosti a vyčlenili prostor pro udělení „Ocenění za nejnižší následky dopravní nehodovosti na průjezdních úsecích silnic v noční obci za rok...

Dopis ministrovi dopravy

23.09.2015 21:40
V úterý 22.9.2015 podepsali předsedové Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a Společnosti pro rozvoj silniční dopravy otevřený dopis ministrovi dopravy v kterém vyzvali ministra dopravy k jednání o řešení problematiky „zkvalitnění osvětlení průjezdních úseků silnic I. – III....

Asociace krajů ČR podpořilo kvalitní osvětlení dopravního prostoru

19.08.2015 23:01
Dne 19.8.2015 se uskutečnilo jednání mezi Asociací krajů ČR a SRVO. Ústředním tématem bylo téma v posledních měsících velmi aktuální a to kvalitní osvětlení dopravního prostoru. Za SRVO se tohoto jednání zúčastnil předseda Ing. Jiří Skála a za AK ČR zástupkyně ředitele Ing. Ivana...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>