Dotace pro energetické úspory definitivně zhasly...

08.07.2014 16:17

Na základě žádosti o zpětné zařazení specifického cíle zaměřeného na energetické úspory v oblasti veřejného osvětlení a to v rámci Investiční priority 4c obdržela Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení finální stanovisko k dotacím pro veřejné osvětlení. Výsledkem je smutný fakt, že .....

DOTACE Z IROP V LETECH 2014 AŽ 2020 NEBUDOU!

 

Citace dopisu z MMR:

Vážený pane místopředsedo,

 

dne 13. června 2014 byl na MMR (naše č.j. 21998/2014-26) doručen Váš dopis, ve kterém žádáte o zpětné zařazení specifického cíle zaměřeného na energetické úspory v oblasti veřejného osvětlení do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) , a to v rámci investiční priority 4c). Pro upřesnění poznamenávám, že oblast veřejného osvětlení nebyla v předchozích verzích programového dokumentu IROP uvažována. Je nám známo, že byla v předchozích verzích programového dokumentu Operační program životní prostředí ovšem z finální verze tohoto OP byla vyřazena.

 

Dovoluji si Vám sdělit, že v rámci celého balíku připomínek a návrhů, které byly předloženy v souvislosti s meziresortním připomínkovým řízením a jeho vypořádáním, jsme se i Vaším návrhem zabývali, ovšem do výsledného znění programového dokumentu tato oblast zařazena nebyla.

 

Nemáme nejmenší pochyby o významu opatření v oblasti veřejného osvětlení, jeho efekty se ale projeví  především směrem k úspoře provozních nákladů měst a obcí, jejich přínos k energetickým úsporám, což je hlavním motivem investiční priority 4c), je marginální. To ostatně dokládá i Vámi zaslaný analytický materiál, za který děkujeme. 

V řádu potenciálních úspor v konečné spotřebě energie, jak po nich volají směrnice EU, jsou opatření směrem k energetické infrastruktuře a k sektorům s významnou spotřebou jednoznačně efektivnější. V tomto směru jsme museli dát za pravdu našim kolegům z OP ŽP.

 

Vůdčím motivem nařízení EU k Evropských strukturálním a investičním fondům je koncentrace, koncentrace k naplňování cílů Strategie Evropa 2020. Oblasti, ve kterých nelze jednoznačně  prokázat přímou souvislost s plnění těchto cílů a relevanci k jejich plnění prakticky nemají šanci, aby se staly předmětem podpory v tomto programovém období. V investiční prioritě 4c) musely operační programy na sebe převzít konkrétně definovaný objem úspor počítaný v TJ a při předem daných objemech prostředků není jiné řešení, než hledat úspory tam, kde je poměr úspor k vynaloženým prostředkům nejpříznivější. Konečně nelze opominout ani fakt, že Váš námět byl v rámci podnětů v připomínkovém řízení ojedinělý.

 

Je mi líto, že jsem Vám nemohl podat příznivější zprávu.

 

Zdraví

 

RNDr. Alois Kopecký

VO průřezových činností

Odbor řízení operačních programů

MMR